Algemene voorwaarden

Meijer Advocatuur B.V.

1. Algemeen

1.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Meijer Advocatuur B.V. (Opdrachtnemer), statutair gevestigd te Haren en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81942834. Opdrachtnemer is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt (Cliënt).

1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Cliënt alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

2. Relatie Opdrachtnemer – Cliënt

2.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Opdrachtnemer en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.2. Cliënt zal aan Opdrachtnemer alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

2.3. Cliënt wordt geacht de opdracht aan door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, te hebben gegeven. Opdrachtnemer is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

3. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

3.1. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt een jaar nadat de mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Cliënt, zolang Cliënt zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

3.2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Opdrachtnemer afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar(s) is. Indien om redenen die buiten de risicosfeer van Opdrachtnemer liggen geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Cliënt aan Opdrachtnemer voor de betreffende opdracht in de twaalf voorafgaande kalendermaanden betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 25.000.

3.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Opdrachtnemer strekken ook ten gunste van bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Opdrachtnemer.

4. Honorarium c.a.

4.1. Opdrachtnemer brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief (exclusief BTW), een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. Opdrachtnemer heeft het recht om het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen, in beginsel een maal per jaar. Een jaarlijkse wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium c.a. te verlangen.

4.2. Betaling van de declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt, onverwijld. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Cliënt is op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Cliënt onvoldaan blijven. Opdrachtnemer is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van Cliënt onder zich heeft of aan Cliënt verschuldigd is. Bij uitgebleven betaling na ommekomst van voormelde betalingstermijn, verkeert Cliënt, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor Cliënt op te schorten, onverminderd het recht wettelijke rente in rekening te brengen en (rechts)maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaratie. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt.

4.3. Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden. Voor het doel van deze bepaling wordt onder Cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen van Cliënt.

5. Overig

5.1. Cliënt verleent Opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische verwerking van door Opdrachtnemer verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. De privacyverklaring van Opdrachtnemer is te vinden op www.meijerslaw.nl.

5.2. Cliënt verleent toestemming tot contractsoverneming.

5.3. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer respectievelijk komen alleen Opdrachtnemer toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

5.4. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover noodzakelijk zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

5.5. De klachtenregeling van Opdrachtnemer is te vinden op www.meijerslaw.nl.

5.6. Bij uitsluiting is Nederlands recht op deze overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.