Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Meijer Advocatuur B.V. (hierna Meijer Advocatuur) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Meijer Advocatuur of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijer Advocatuur.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Meijer Advocatuur B.V.
Spoetnik 10
3824 MG Amersfoort
E info@meijerslaw.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Meijer Advocatuur geen controle heeft. Meijer Advocatuur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze door derden aangeleverde of beschikbaar gestelde content.