Privacyverklaring

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze cliënten en overige relaties

Meijer Advocatuur B.V. (hierna: “Meijer Advocatuur”) levert juridische dienstverlening aan ondernemingen en organisaties. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is Meijer Advocatuur genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Meijer Advocatuur gebruikt voornamelijk persoonsgegevens om opdrachten voor u uit te voeren. Denkt u aan gegevens die betrekking hebben op uw medewerkers of klanten met wie u een geschil heeft of van wie de gegevens in een overeenkomst of akte moeten worden vermeld.

Uiteraard draagt Meijer Advocatuur er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan haar wordt verstrekt of die anderszins verkregen wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens door Meijer Advocatuur worden verwerkt.

Meijer Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen aanbieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Meijer Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– opstellen van declaraties, innen van vorderingen, doen van betalingen

– marketing- en communicatie-activiteiten

– werving en selectie (sollicitaties)

Meijer Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

– contactgegevens van de cliënt en/of diens medewerkers of vertegenwoordigers, zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, telefoonnummers, emailadres, functie

– informatie met het oog op identificatie van cliënten

– gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, zoals gegevens van (medewerkers of vertegenwoordigers van) partners of wederpartijen

– gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Meijer Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op verzoek of op eigen initiatief aan Meijer Advocatuur zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Meijer Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n) en/of gerechtvaardigd belang.

Meijer Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Meijer Advocatuur zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Meijer Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Meijer Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Meijer Advocatuur ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Denkt u aan een accountant, notaris of een andere derde partij ingeschakeld voor advies, second opinion of deskundigenrapport.

Meijer Advocatuur zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan: Meijer Advocatuur B.V., Spoetnik 40, 3824 MG Amersfoort en (per email): admin@meijerslaw.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Meijer Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat Meijer Advocatuur op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, wordt u verzocht ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en afgeschermd BSN-nummer. Meijer Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website van Meijer Advocatuur (www.meijerslaw.nl) kunnen links zijn opgenomen naar websites van derden. Meijer Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Meijer Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.meijerslaw.nl

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op deze website.